סיכום דיון מס' 9 -הועדה להטמעת תקנות התכנון והבניה- בטיחות אש בבניינים
סיכום דיון מס' 8 -הועדה להטמעת תקנות התכנון והבניה- בטיחות אש בבניינים
תוקף תעודות התקנה ותעודות תחזוקה למערכות המותקנות במבנים
זמינות רשת מים ופריסת ברזי כיבוי
תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה(כללי התנהגות ובטיחות אש בקיום מדורות) התשע"ה 2015
צו הגז בטיחות ורישוי (מכלי גפ"מ מיטלטלים), התשע"ה 2015
נוהל מתן אישור לשינוי תדירות קריאת תגי דוזימטריה
נוהל הכרה בתוצאות אנליזה במעבדה בחו''ל
נוהל הסמכה ועבודה של בודק מעבדה מוסמך לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות לרעש
נוהל פסילת תוצאות בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
הנחיות לאחראי בטיחות קרינה לעניין בקשת היתר לעסוק בחומרים רדיואקטיביים או במכשירי רנטגן \ מאיץ
הוראה 544- סידורי בטיחות אש בעת ביצוע עבודות שדרוג בקניונים ומרכזים מסחריים פעילים
סיכום דיון מס' 6, הועדה להטמעת תקנות התכנון והבניה – בטיחות אש בבנינים
סיכום דיון מס 7- הועדה להטמעת תקנות התכנון והבניה בטיחות אש בבנינים
החיות לביצוע הערכת הסיכונים במסגרת הכנת תיק מפעל
השתלמות בגז טבעי לממוני בטיחות
טיוטת הוראת מכ"ר מס' 509 ב'- ציוד כיבוי בחניונים-מתקנים מכניים בחניונים
הנחיות לצביעת לוחות אסבסט-צמנט
תקנות ההתגוננות האזרחית (דרכי החסנה של חומרים מסוכנים), תשע"ד 2014
דרישות לעסקים ונכסים קיימים
גילוי וכיבוי בלוחות חשמל – תיקון טעות
דרישות בטיחות אש למבנים מתוקף תמ"א 2
בקשה לחידוש הרשאה/ הסמכה לשמש כמבקר מטפים שנתי/ תחזוקאי מטפים בהתאם לת"י 129 חלק 1
בדיקת מעבדה מאושרת לגלאים עצמאים בהתאם לת"י 1220 חלק 5
תקן ישראלי ללוחות חשמל ת"י 1419 ו-61439
ביצוע אינטגרציה על מערכות עם אישור קבוע בלבד
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג 2013
תקנות הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה - חובות דיווח ומרשם)(הפחתה של סכומי עיצום כספי), התשע"ד-2013
חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-2013
תקנות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (יצרן ויבואן בהיקף מוגבל ומשווק בגודל מזערי), התשע"ד-2014
תוצאות ניטור טלק וסיליקה בעבודות פחחות במוסכים
נוהל הכרה בתוצאות אנליזה של מעבדות בחו"ל
נוהל לאריזת פסולת אסבסט
הודעה: אופן דגימה של נדפי נירוסטה בתהליך ריתוך
הנחיות דיגום ודיווח צורן דו חמצני גבישי חופשי (סיליקה)
הנחיות בטיחות במיכליות כביש להובלת חומרים בתפזורת עם פריקה בלחץ אויר
הבהרת מפע"ר בדבר ביצוע הדרכות עזרה ראשונה
רשימת מקצועות שווי ערך למועמדים לקורס ממונים על בטיחות בעבודה
הודעה על כוונה לאימוץ תקנים לדיגום סיבי אסבסט באוויר ולשיטות אנליזה להערות העוסקים והציבור
סיכום הועדה לנושא דגימות, דוגמים ומעבדות - סיכום פגישה מיום 31.7.13
הנחיות לאישור שימוש בממברנה נוזלית בהתזה ואופן התקנתה לצורך מיגון ואיטום מבנים מפני חדירת גזי קרקע
אופן דגימה של נדפי נירוסטה בתהליך ריתוך
הנחיות למניעת הדבקות במחלת הפוליו לעובדים במערכות ביוב
תקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), תשע"ב- 2012
חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב- 2012
סיכום ועדת היגוי מס' 7 של פרויקט לפינוי אסבסט מהגליל המערבי- פגישה שהתקיימה ביום 3.7.13
סיכום ועדת היגוי מס' 6 של פרויקט לפינוי אסבסט מהגליל המערבי- פגישה שהתקיימה ביום 3.4.13
נוהל לאריזת פסולת אסבסט
טיוטה של המפרט האחיד להערות הציבור - http://www.mifratim.business.gov.il/
הוראה מספר 543- סידורי בטיחות אש במתקנים פוטוולטאים
הוראה מספר 536- משטר הפעלות מערכות בטיחות אש- אינטגרציה
נוהל ריווח בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
קריטריונים להכרה במוסדות ובמרצים לביצוע השתלמות בניהול סיכונים לצורך הכנת תכנית ניהול בטיחות
נוהל חידוש אישור כשירות לממוני בטיחות
שחזור הנחיות להכנת תכנית ארגון בטיחותי של אתר בניה
פרוטוקול דיווח ניטורים סביבתיים תעסוקתיים
קריטריונים להכרה במכיני תכנית ניהול בטיחות
הבהרה באשר לדיגום כרום ריתוך נירוסטה
הודעה בדבר הבטחת בטיחותם של מתקני צריכה במפעלים, המוזנים בגז טבעי
בקשה להטמנת צובר גפ"מ
הודעה על מינוי ממונה בטיחות על קרינה מייננת
נוהל הסמכת מעבדות לביצוע ניטורים סביבתיים תעסוקתיים לגורמים כימיים
נוהל הסמכה ועבודה של בודק מעבדה מוסמך לניטור סביבתי תעסוקתי
פרוטוקול מדידת חשיפה לניטרוס אוקסיד
אגרת לבעל מעלית חדשה
בדיקת בלם מכונת ההרמה במעלית
ביצוע חילוץ ממעליות MRL ו-GTE
ביצוע עבודה על גג תא המעלית
גלגלון לכיבוי אש: ת"י 2206 חלק 1 ו- 2
נוהל צו הפסקה מנהלי - על ידי מפקד המחוז
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג- 2013
תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) (תיקון), התשע"ג-2012
תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) (תיקון), התשע"ג-2012
תקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (בקשה לרישיון עוסק באסבסט), תשע"ג-2012
סיכום דיון מס' -5 הועדה להטמעת תקנות התכנון והבניה - בטיחות אש בבניינים
סיכום החלטת הועדה לחישוב של 200 שעות חשיפה לצורך הגדרת העובד כעובד ברעש מזיק
תקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב), תשע"ב-2012
נוהל סקר מקדים לצורך קביעת תכנית ניטור תעסוקתי
הנחיות לבודקים מוסמכים לבדיקות סביבתיות תעסוקתיות -בדיקת טלק בדגימות אוויר
חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב 2012
הנחיות המשרד להגנת הסביבה לבעל הנכס בעניין טיפול במפגע אסבסט
סיכום פגישת הועדה המקצועית לאסבסט ולאבק מזיק מיום 18.6.2012
סיכום ועדת היגוי מס 3' של הפרויקט לפינוי אסבסט מהגליל המערבי
עקרונות לשימוש בלומדות ובטכנולוגיות מחשוב ומולטימדיה לצורך הדרכת העובדים בתחום הבטיחות
סידורי בטיחות אש בתחנות כח- הוראת מכ"ר מס' 539
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (מערכת להולכת שפכים), תשע"ב-2011
הועדה להטמעת תקנות התכנון והבניה- בטיחות אש בבניינים- סיכום דיון מס' 4
הועדה להטמעת תקנות התכנון והבניה- בטיחות אש בבניינים- סיכום דיון 3
חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה– חובות דיווח ומרשם), תשע"ב- 2012
תקנות הבטיחות בעבודה (תהליכים כימיים מסוכנים), התשס''ז- 2007
תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשל"ז-1977
קריטריונים לקביעת היקף זמן עבודתו של ממונה על הבטיחות בהתאם להערכת הסיכון לעובדים במפעל
הנחיות לציבור- נטילת דגימה לבדיקת צובר
סיכום ועדת היגוי מס' 2 של הפרוייקט לפינוי אסבסט מהגליל המערבי
תקנות בריאת העם (דיווח ומידע על מחלת הסרטן), תשמ''ב 1982
חוק עבודת נשים, תשי''ד- 1954
עדכון מספר 5- 31/03/2012
תנאים לאישור רישיון לעסק לפריט 7.7.ה. בצו רישוי עסקים עינוג ציבורי ה. אמפיתיאטרון מקום אחר לעריכת אירוע תרבות בידור וספורט תחת כיפת השמים
הוראת מכר מספר 550- מערכות גילוי וכיבוי אש
הנחיה- מערכת מתזים ללא מאגר- במבנה קיים
פסק דין דנ''פ 5852/10 מדינת ישראל נגד רכבת ישראל
הנחיות המשרד להגנת הסביבה בעניין ביצוע עבודות פירוק ופינוי של מוצרי אסבסט - צמנט במבנים
תקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים), תשע"ב 2011
תקנות אוויר נקי (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים), תשע"ב 2011
תקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), תש"ם 1980
חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, תשע"א 2011
הנחיות המשרד להגנת הסביבה בעניין ביצוע עבודת אסבסט מצומצמת ופינוי מוצר אסבסט
תקנות בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוח מי שתיה), תשנ"ה 1995
כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"א 2011
תקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (פטור מרישיון ומהיתר לעבודת אסבסט ומניעת ניגוד עניינים), תשע"א- 2011
חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), תשע"א 2011
תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), תשס"ו 2006
תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים),תשע"א- 2011
מדריך לניהול סיכונים ממקורות נייחים בהיבט של תקריות חומרים מסוכנים (מצב קיים)
מפעלים מחזיקי חומרים דליקים- ציוד מיגון אישי לצוות חירום מפעלי- עדכון מספר 2
עדכון חוק רישוי עסקים
תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות עובדים בבנזן), תשמ"ד- 1983
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל-כלוריד) התשמ"ד- 1983
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך) (ארסן) תשמ"ה- 1985
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים), תשנ"ג- 1992
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), תשמ"ה- 1985
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים הלוגנים מסוימים), התשנ"א – 1990
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים ארומטיים מסויימים), התשנ"ג – 1993
תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסוימות), התשנ"ג- 1993
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד- 1983
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בקרינה מייננת), התשנ"ג- 1992
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנאטים), תשנ"ג- 1993
תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל״ה- 1975
חוק משק הגז הטבעי, תשס"ב- 2002
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל- 1970
הוראה מספר 507 - אמצעי כיבוי במתקני גפ"מ
הוראה מספר 522 - סידורי בטיחות אש באולם שמחות קיים ובגן אירועים קיים
הוראה מספר 532- אופן הגשת נספח אמצעי בטיחות אש ומקרא אחיד
חוק אוויר נקי, תשס״ח- 2008
תקנות למניעת מפגעים (פליטת חומר חלקיקי לאויר), התשל״א- 1972
פקודת מניעת זיהום מי-ים בשמן [נוסח חדש], תש"ם- 1980
חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), תשמ"ג- 1983
תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, תש"ן- 1990
חוק שמירת הסביבה החופית, תשס"ד- 2004
חוק למניעת מפגעים, התשכ״א- 1961
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (קווי דלק), תשס"ו- 2006
טלפון: 04-6272774
רישוי עסקים
רישוי עסקים
סגור חלון
רישוי עסקים
תחום זה כולל את חוק רישוי עסקים, תקנות שהותקנו על פיו ופסיקה ועוד
בטיחות בעבודה
בטיחות בעבודה
סגור חלון
בטיחות בעבודה
תחום זה כולל את חוק ותקנות ארגון הפיקוח על העבודה, פקודת ותקנות הבטיחות בעבודה, פקודת התאונות ומחלות משלח יד ותקנותיה, נהלי מפקח עבודה ראשי וטפסים שונים ועוד
בטיחות אש וחומ"ס
בטיחות אש וחומ"ס
סגור חלון
בטיחות אש וחומ"ס
תחום זה כולל את חוק ותקנות שירותי כבאות, חוק ותקנות חומרים מסוכנים, חוק ותקנות גז, חוק ותקנות חומרי נפץ, תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), הוראות מפקח כבאות ראשי, מפרטי משטרת ישראל לרישוי עסקים ועוד
בטיחות הסביבה
בטיחות הסביבה
סגור חלון
בטיחות הסביבה
תחום זה כולל חוקים ותקנות בתחום איכות אוויר, ים וחופים, מפגעים, תכנון סביבתי, רעש, קרינה, פסולת, מים ונחלים, סביבה חקלאית, נהלי המשרד להגנת הסביבה ועוד